ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุจิตรา ศรีจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิลัน ใจเผิน
ครู คศ.1