ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิลัน ใจเผิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0968828457
อีเมล์ : wilan940@gmail.com
ที่อยู่ :
71/41 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๓๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่
๒๕๔๐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๕๔๔ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป (การตลาด) สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๕๕๒ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต กรุงเทพ
๒๕๕๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล