ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายศักดา สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชบัลลังก์
2522 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราชบัลลังก์
2525 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
2528 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
2530 อนุปริญญาศิลปศาสตร์(ดนตรี) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
2534 ปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก / การบริหารการศึกษา
2547 ปริญญาโท / ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี / การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ค.2531 - พ.ค.2536 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ครู 2
พ.ค.2536 - ส.ค.2538 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง จ.ระยอง อาจารย์ 1
ส.ค.2538 - ต.ค.2550 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ.แกลง จ.ระยอง ครูชำนาญการ
ต.ค.2550 - ต.ค.2555 โรงเรียนวัดเขาสำรอง อ.แกลง จ.ระยอง ผู้อำนวยการ
ต.ค.2555 - ต.ค.2559 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ อ.แกลง จ.ระยอง ผู้อำนวยการ
ต.ค.2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนวัดเขาสำรอง
2 ศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านวินัยนักเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดระยอง