ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
19 ก.พ. 2561 เผยแพร่การดำเนินงาน โรงเรียนสีขาว
เผยแพร่การดำเนินงานโรงเรียนสีขาว
           โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาได้ดำเนินการเผยแพร่การดำเนินงานโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เพื่อให้สถานศึกษา มีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงให้มีการดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ ๑ มาตรฐานด้านการป้องกัน
กิจกรรมที่ ๒ มาตรฐานด้านการค้นหา
กิจกรรมที่ ๓ มาตรฐานด้านการรักษา
กิจกรรมที่ ๔ มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
กิจกรรมที่ ๕ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2561,10:02   อ่าน 42 ครั้ง