ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
20-21 มกราคม 2561 เข้าค่ายโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต
โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดระยอง จัดทำโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม "สร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ป้องกันภัยยาเสพติด" ซึ่งเป็นการนำนักเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยองมาเข้าค่าย เพื่อรับการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของชาติ รู้เท่าทันพิษภัยสังคม พิษภัยยาเสพติด และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,11:41   อ่าน 69 ครั้ง