ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ต.ค. 60 ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
09 พ.ย. 60 นักเรียนและครูสอบนักธรรมตรี โท และ เอก
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กิจกรรมกีฬาภายใน
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
13 ธ.ค. 60 ถึง 18 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค แยกห้องพร้อมสอบ
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส,วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 60 อบรมกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด ม.4- ม.6
28 ธ.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3
04 ม.ค. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ทบทวนความรู้ ม.3
04 ม.ค. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ทบทวนความรู้ ม.6
16 ม.ค. 61 วันครู
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 นิเทศการสอน
10 ก.พ. 61 ถึง 11 ก.พ. 61 ม.3 สอบ O-NET
15 ก.พ. 61 เปิดบ้านเขาชะเมา นิทรรศการวิชาการ
19 ก.พ. 61 ครูประจำวิชา, กิจกรรม, แจ้งนักเรียน มผ. มส.
20 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 นักเรียนแก้ไข มส. มผ.
01 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาแจ้งขออนุมัติ มส. มผ.
02 มี.ค. 61 งานวัดผลประเมินผลขออนุมัติ มส. มผ. และติดประกาศ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 ม.6 สอบ O-NET
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
08 มี.ค. 61 กิจกรรมนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผลิตภัณฑ์ 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์
08 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาแจ้งผลการเรียนนักเรียน
08 มี.ค. 61 ถึง 12 มี.ค. 61 พัฒนาผลการเรียน ม.1 - ม.6
09 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 , ม.6
13 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาแจ้งขออนุมัติ 0 , ร
14 มี.ค. 61 งานวัดผลประเมินผลขออนุมัติ 0. ร. และติดประกาศ
15 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน 2/2560 ประกาศผลสอบ 2/2560 ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน