ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน 2/2560 ประกาศผลสอบ 2/2560 ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน
14 มี.ค. 61 งานวัดผลประเมินผลขออนุมัติ 0. ร. และติดประกาศ
13 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาแจ้งขออนุมัติ 0 , ร
09 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 , ม.6
08 มี.ค. 61 กิจกรรมนำเสนอโครงงาน และแสดงผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผลิตภัณฑ์ 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์
08 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาแจ้งผลการเรียนนักเรียน
08 มี.ค. 61 ถึง 12 มี.ค. 61 พัฒนาผลการเรียน ม.1 - ม.6
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 ม.6 สอบ O-NET
02 มี.ค. 61 งานวัดผลประเมินผลขออนุมัติ มส. มผ. และติดประกาศ
01 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาแจ้งขออนุมัติ มส. มผ.
20 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 นักเรียนแก้ไข มส. มผ.
19 ก.พ. 61 ครูประจำวิชา, กิจกรรม, แจ้งนักเรียน มผ. มส.
15 ก.พ. 61 เปิดบ้านเขาชะเมา นิทรรศการวิชาการ
10 ก.พ. 61 ถึง 11 ก.พ. 61 ม.3 สอบ O-NET
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 นิเทศการสอน
16 ม.ค. 61 วันครู
04 ม.ค. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 ทบทวนความรู้ ม.3
04 ม.ค. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ทบทวนความรู้ ม.6
28 ธ.ค. 60 อบรมกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด ม.4- ม.6
28 ธ.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - ม.3
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส,วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
21 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
13 ธ.ค. 60 ถึง 18 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบกลางภาค แยกห้องพร้อมสอบ
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กิจกรรมกีฬาภายใน
09 พ.ย. 60 นักเรียนและครูสอบนักธรรมตรี โท และ เอก
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
23 ต.ค. 60 ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560