ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ปรัชญา
“ทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด”

วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด มีความรู้สู่สากล บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

187 หมู่ 1   ตำบลห้วยทับมอญ  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3899-6275
Email : khaochamaowittaya2558@gmail.com

ผู้บริหาร

กิจกรรม

คณะผู้บริหาร

Sakda Sansern
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

Miss.Kanyarat Kaewpring
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

Mr.Promkoon Anissit
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณและบุคลากร

Mrs.Pannee Maon
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานปกครอง

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุลนายวิโรจน์ บำรุง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 7 ก.ย. 2531 – 27 พ.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุล: นายเฉลียว จงธรรมสุขยิ่ง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 3 มิ.ย. 2554 – 28 พ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุลนายวิโรจน์ บำรุง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 7 ก.ย. 2531 – 27 พ.ย. 2541
ชื่อ-นามสกุลนายสุพจน์ เบญจามฤต
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 27 พ.ย. 2541 – 15 ธ.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุลนายภักดี ถนอมพุดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 มี.ค 2543 – 1 พ.ค 2544

 

ชื่อ-นามสกุลนายภักดี ถนอมพุดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 มี.ค 2543 – 1 พ.ค 2544

 

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

พันธมิตรโรงเรียน

โทรศัพท์มือถือ

Priceza Insights